اڤريل 2017 - اڤ يڠ برلاكو ڤد لامن ويب اين؟

ساي تق راس اد اورڠ اكن داتڠ دان باچ لامن ويب ساي دڠن كرڤ، كران ڤڠهوس ساي ترلالو كرڤ تورون والاوڤون كادڠ كالا اياڽ ناءيق. كبڽقان وقتو اي تورون، سموا ساله لامن ويب سنديري يڠ ڤاكاي CPU ڤڠهوس ملبيهي حد.
نامون، اورڠ يڠ ممباچ لامن ويب اين اكن ڤراسن يڠ مريك تيبا د هلامن اونتوق مميليه بهاس، بربيذا دڠن سبلوم اين د مان ڤيليهن كاتڬوري اكن دڤاڤركن. حال اين كران ساي تله برڤينده كلوار درڤد ڤڠهوسن ڤرچوما دان كيني مڠڬوناكن blogger، دان ساي سداڠ منتڤكن تتڤن اونتوق مڠڬوناكن دوماءين يڠ سام اونتوق كدوا-دوا بهاس ملايو دان بهاس ايڠڬريس. سبلوم اين، اياڽ تيدق بوليه دلاكوكن د ڤڠهوسن ڤرچوما كران اي تق بنركن سوبدوماءين اونتوق دتوجوكن كڤد ڤڠهوسن يڠ بربيذا، ساي ڤرلو ڬوناكن كسلوروهن دوماءين اونتوق سبواه ڤڠهوسن كران ڤڠوروسن دوماءين دسراهكن كڤد ڤڠوروسن ڤڠهوسن.
كيني، د blogger، تياد كتتڤن سبڬيتو. ساي بوليه تتڤكن تروس ڤد ڤڠوروس دوماءين ساي. ساي بوليه تتڤكن سوبدوماءين اونتوق دتوجوكن كڤد لامن ويب بربيذا. سوبدوماءين بهاس ايڠڬريس، en.mnh48.com سبنرڽ منوجو ك اره لامن ويب بلوڬسڤوت يڠ ساي بارو چيڤتا د mnh48mail.blogspot.com مانكالا سوبدوماءين بهاس ملايو، ms.mnh48.com منوجو ك اره لامن ويب يڠ اندا سداڠ باچ، يڠ سبنرڽ لامن ويب بلوڬسڤوت يڠ لاما دتيڠالكن تتاڤي كيني دبڠكيتكن سمولا ايايت muhdnurhidayat.blogspot.com .
ساي جوڬ تله منداڤتكن سمولا كسموا ارتيكل بهاس ايڠڬريس درڤد ڤڠهوسن ڤرچوما، نامون اياڽ تله لاري دري فورمت اصل كران ارتيكل ايت سمواڽ دتوليس اونتوق مڠڬوناكن ڤلوڬين Wordpress. ساي ڤرلوكن ماس اونتوق منجيجق سمولا كسموا جدوال، ڬمبر دان لاين٢ يڠ هيلڠ دان موات ناءيق ك دالم blogspot. اڤابيلا ساي منوليس دالم blogspot مان٢ بهاس، ساي اكن چوبا اونتوق توروت كمسكيني دالم blogspot اونتوق بهاس يڠ لاين.

اولسن

جک اندا ممڤوڽاٴي سسواتو اونتوق دبريتاهو مڠناٴي کندوڠن اين⹁ سيلا کيچاوکن دڠن ڤاٴوتن URL [يو ار عيل] کندوڠن اين دان جوݢ اولسن اندا کأکاٴون Twitter [تويتتر] @mnh48com [ات عيم عين عيچ فورتي عيغ‌ت دوت کوم]⹁ اي دچيڤتا خصوص اونتوق ڤرهوبوڠن بلوݢ. حل اين کران سيستم اولسن Blogger [بلوݢݢر] تيدق برفوڠسي دالم چارا يڠ ساي ايڠينکن⹁ دان ساي تله ملومڤوهکن فوڠسي اولسن دسببکن ڤرکارا ترسبوت.