اڤريل 2017 - اڤ يڠ برلاكو ڤد لامن ويب اين؟ساي تق راس اد اورڠ اکن داتڠ دان باچ لامن ويب ساي دڠن کرڤ، کران ڤڠهوس ساي ترلالو کرڤ تورون والاوڤون کادڠ کالا اياڽ ناءيق. کبڽقان وقتو اي تورون، سموا ساله لامن ويب سنديري يڠ ڤاکاي CPU ڤڠهوس ملبيهي حد.
نامون، اورڠ يڠ ممباچ لامن ويب اين اکن ڤراسن يڠ مريک تيبا د هلامن اونتوق مميليه بهاس، بربيذا دڠن سبلوم اين د مان ڤيليهن کاتݢوري اکن دڤاڤرکن. حال اين کران ساي تله برڤينده کلوار درڤد ڤڠهوسن ڤرچوما دان کيني مڠݢوناکن blogger، دان ساي سداڠ منتڤکن تتڤن اونتوق مڠݢوناکن دوماءين يڠ سام اونتوق کدوا-دوا بهاس ملايو دان بهاس ايڠݢريس. سبلوم اين، اياڽ تيدق بوليه دلاکوکن د ڤڠهوسن ڤرچوما کران اي تق بنرکن سوبدوماءين اونتوق دتوجوکن کڤد ڤڠهوسن يڠ بربيذا، ساي ڤرلو ݢوناکن کسلوروهن دوماءين اونتوق سبواه ڤڠهوسن کران ڤڠوروسن دوماءين دسراهکن کڤد ڤڠوروسن ڤڠهوسن.
کيني، د blogger، تياد کتتڤن سبݢيتو. ساي بوليه تتڤکن تروس ڤد ڤڠوروس دوماءين ساي. ساي بوليه تتڤکن سوبدوماءين اونتوق دتوجوکن کڤد لامن ويب بربيذا. سوبدوماءين بهاس ايڠݢريس، en.mnh48.com سبنرڽ منوجو ک اره لامن ويب بلوݢسڤوت يڠ ساي بارو چيڤتا د mnh48mail.blogspot.com مانکالا سوبدوماءين بهاس ملايو، ms.mnh48.com منوجو ک اره لامن ويب يڠ اندا سداڠ باچ، يڠ سبنرڽ لامن ويب بلوݢسڤوت يڠ لاما دتيڠالکن تتاڤي کيني دبڠکيتکن سمولا.
ساي جوݢ تله منداڤتکن سمولا کسموا ارتيکل بهاس ايڠݢريس درڤد ڤڠهوسن ڤرچوما، نامون اياڽ تله لاري دري فورمت اصل کران ارتيکل ايت سمواڽ دتوليس اونتوق مڠݢوناکن ڤلوݢين Wordpress. ساي ڤرلوکن ماس اونتوق منجيجق سمولا کسموا جدوال، ݢمبر دان لاين٢ يڠ هيلڠ دان موات ناءيق ک دالم blogspot. اڤابيلا ساي منوليس دالم blogspot مان٢ بهاس، ساي اکن چوبا اونتوق توروت کمسکيني دالم blogspot اونتوق بهاس يڠ لاين.

اولسن

جک اندا ممڤوڽاٴي سسواتو اونتوق دبريتاهو مڠناٴي کندوڠن اين⹁ سيلا کيچاوکن دڠن ڤاٴوتن URL [يو ار عيل] کندوڠن اين دان جوݢ اولسن اندا کأکاٴون Twitter [تويتتر] @mnh48com [ات عيم عين عيچ فورتي عيغ‌ت دوت کوم]⹁ اي دچيڤتا خصوص اونتوق ڤرهوبوڠن بلوݢ. حل اين کران سيستم اولسن Blogger [بلوݢݢر] تيدق برفوڠسي دالم چارا يڠ ساي ايڠينکن⹁ دان ساي تله ملومڤوهکن فوڠسي اولسن دسببکن ڤرکارا ترسبوت.