ڤوليسي ڤريۏاسي

English | Bahasa Melayu (Rumi)


ڤوليسي ڤريۏاسي اين تله دسوسون اونتوق ملاين مريک يڠ ساڠت ڤيکا دڠن ڤڠݢوناان ءمعلومت ڤريبادي بوليه کنلڤستيء (PII) مريک دالم تالين. PII، سڤرتي يڠ دݢوناکن د اميريک شريکت دان اوندڠ٢ ڤريۏاسي نݢارا٢ لاين، دان کسلامتن معلومت، اياله معلومت يڠ بوليه دݢوناکن سچارا سنديريڽ اتاو دڠن معلومت لاين اونتوق مڠنلڤستي، مڠهوبوڠي، اتاو مڠسن سساورڠ، اتاو اونتوق مڠنلڤستي سأورڠ اينديۏيدو برداسرکن کونتيکس. سيلا باچ ڤوليس ڤريۏاسي ساي دڠن تليتي اونتوق منداڤت ݢمبارن جلس مڠناءي چارا ساي کومڤول، ݢونا، ليندوڠي اتاو سچارا لاينڽ ترليبت دڠن معلومت ڤريبادي بوليه کنلڤستي اندا يڠ برکاءيتن دڠن لامن ويب ساي.

اڤاکه معلومت ڤريبادي يڠ ساي کومڤول درڤد اورڠ يڠ ملاوات لامن ويب ساي؟

اڤابيلا اندا مندفترکن ديري د لامن ويب ساي اونتوق سبارڠ توجوان، اندا اکن دمينتا اونتوق مڠيسي نام، علامت ايميل، اتاو معلومت لاين يڠ برکاءيتن اونتوق ممبنتو اندا مڠالمي ڤڠالمن يڠ باݢوس کتيک مڠݢوناکن ڤرخدمتن کامي. کبياساانڽ ساي ملومڤوهکن فوڠسي کومين تتاڤي دالم کيس ترتنتو ساي ترلوڤا اونتوق ملومڤوهکنڽ دان ڤلاوات منوليس کومين مريک، سيستم کومين يڠ دݢوناکن اياله سيستم کومين لالاي Blogger، جادي ساي تيدق برتڠݢوڠجواب دڠن ڤڠومڤولن داتا اونتوق کومين، سيلا سيمق ڤوليسي ڤريۏاسي Blogger د سيني (بوک دالم تب بارو). معلومت نݢارا ڤولا دکومڤول سچارا اوتوماتيکڽ برداسرکن علامت ڤروتوکول اينترنيت عوام (IP) اندا، اين هاڽله اونتوق کݢونأن ستاتيستيک دان تيدق اکن دݢوناکن اونتوق توجوان لاين.

بيلاکه ساي مڠومڤول معلومت؟

ساي کومڤول معلومت درڤد اندا کتيک اندا مندفترکن ديري د لامن ويب ساي، ممبري تيندق بالس ک کاجي سليديق، اتاو مماسوقکن معلومت د لامن ويب ساي. معلومت نݢارا دکومڤول اڤابيلا اندا ملاوات لامن ويب ساي.

باݢايماناکه ساي مڠݢوناکن معلومت اندا؟

ساي مڠݢوناکن معلومت يڠ ساي کومڤول درڤد اندا کتيک اندا مندفترکن ديري، مندفتر هانترن ايميل، ممبري تيندق بالس کاجي سليديق اتاو ڤرهوبوڠن ڤرنياݢان، ملايري لامن ويب، اتاو مڠݢوناکن چيري٢ لامن ويب يڠ لاين دڠن چارا يڠ برايکوت:
• اونتوق منچورق ڤڠالمن ڤڠݢونا دان ممبنرکن ساي مڽمڤأيکن جنيس کندوڠن دان ڤلاوأن ڤرودوق يڠ اندا ڤاليڠ مينتي.
• اونتوق ممبوليهکن ساي ممبري ڤرخدمتن يڠ لبيه باءيق دالم ممبالس ڤرمينتأن ڤرخدمتن ڤلڠݢن اندا.
• اونتوق مڠهانتر ايميل برکالا مڠناءي هانترن ويب ساي، اتاو ڤرودوق دان ڤرخدمتن يڠ لاين.

باݢايماناکه ساي مليندوڠي معلومت ڤلاوات؟

ساي تيدق مڠݢوناکن ڤڠسن کرينتانن دان/اتاو ڤڠسنن ڤياواي PCI، دان ساي جوݢ تيدق مڠݢوناکن ڤڠسنن ڤرايسين حسد، کران ساي، ڤميليک لامن ويب اين، اياله ڤلاجر سڤنوه ماس دان ساي تيدق ممڤوڽاءي کممڤوان کواڠن دان ساي تيدق نمڤق کڤرلوان اونتوق مڠݢوناکن ڤڠسن سڤرتي ايت، لاݢيڤون اين لامن ويب ڤريبادي ساي، ساي تيدق ممقسا سسياڤا اونتوق ماسوق لامن ويب اين.

ساي مڠݢوناکن سيجيل SSL اوليه Let's Encrypt ايايت سيجيل لالاي اونتوق کبڽقان لامن ويب Blogger. نامون بݢيتو، ساي تيدق ڤرنه ممينتا معلومت ڤريبادي اتاو سوليت سڤرتي علامت رومه اتاو نومبور کاد کريديت. علامت ايميل هاڽله اونتوق مڠهانتر کمس کيني اڤابيلا اندا مندفترکن ديري اونتوق مڠيکوت ڤرکمبڠن کندوڠن ساي، اي تيدق دڤرلوکن اونتوق ڤلاوات بياسا.

ادکه ساي ݢوناکن 'کوکي'؟

سڤرتي کبڽقان لامن ويب زمان سکارڠ، جواڤنڽ ساتو ڤرکاتان: يا. کوکي اياله فايل کچيل يڠ سسبواه لامن ويب اتاو ڤڽدي ڤرخدمتنڽ ڤيندهکن ک چاکرا کراس کومڤوتر اندا ملالوءي ڤلاير ويب اندا (جک اندا بنرکنڽ) يڠ ممبوليهکن لامن ويب ترسبوت اتاو ڤڽدي ڤرخدمتنڽ اونتوق مڠنل ڤلاير اندا دان منداڤتکن دان مڠيڠاتي سستڠه معلومت. تيکا اين، ساي ݢوناکن کوکي اونتوق بنتو ساي ممهمي کاوتامأن اندا برداسرکن اکتيۏيتي اندا يڠ لڤس دان سماس د لامن ويب ساي، يڠ ممبوليهکن ساي ممڤرباءيقي دان مڽدياکن ڤرخدمتن يڠ لبيه باءيق کڤد اندا. ساي جوݢ مڠݢوناکن کوکي اونتوق ممبنتو ساي مڠومڤول داتا اݢريݢت برکاءيتن لالو لينتس لامن ويب دان اينترکسي لامن ويب سوڤاي ساي ممڤو مڽدياکن ڤڠالمن لامن ويب دان التن يڠ لبيه باءيق ڤد ماس هادڤن.

ساي ݢوناکن کوکي اونتوق:
• ممهمي دان مڽيمڤن کاوتامأن ڤڠݢونا اونتوق لاوتن اکن داتڠ.
• مڠومڤول داتا اݢريݢت مڠناءي لالو لينتس لامن ويب دان اينترکسي لامن ويب اونتوق مڽدياکن ڤڠالمن لامن ويب دان التن يڠ لبيه باءيق ڤد ماس هادڤن. ساي جوݢ ݢوناکن ڤرخدمتن ڤيهق کتيݢ يڠ دڤرچايأي اونتوق ممنتاو معلومت اين باݢي ڤيهق ساي.

اندا بوليه ڤيليه اونتوق ممبواتکن کومڤوتر اندا ممبري امران ستياڤ کالي کوکي دهانتر، اتاو اندا بوليه ماتيکن کسموا کوکي. اندا بوليه بربوات سدميکيان ملالوءي تتڤن ڤلاير اندا. ستياڤ ڤلاير ممڤوڽاءي تتڤن يڠ بربيذا، جادي ليهت ک مينو بنتوان ڤلاير اندا اونتوق بلاجر چارا يڠ بتول اونتوق مڠوبه کوکي اندا. اندا بوليه چاري د انجين چارين سڤرتي Google جک اندا بنر٢ تيدق تاهو چارا اونتوق مماتيکنڽ.

جک اندا مماتيکن کوکي، سستڠه چيري سڤرتي سيستم کومين اکن توروت دماتيکن. اي تيدق اکن منجيجسکن ڤڠالمن ڤڠݢونا يڠ ممبواتکن لامن ويب منجادي لبيه برهيمت دان سستڠه ڤرخدمتن ساي تيدق اکن برفوڠسي دڠن سمڤورنا.

ڤندداهن ڤيهق کتيݢ

سوده تنتوله، ساي تيدق منجوال، برداݢڠ، اتاو ممينده دڠن چارا لاين معلومت ڤريبادي بوليه کنلڤستي اندا کڤد ڤيهق لوار ملاءينکن ساي ممبريکن ڤمبريتاهوان لبيه اول کڤد اندا. اين تيدق ترماسوق راکن ڤڠهوس لامن ويب دان ڤيهق لاين يڠ ممبنتو ساي منجالنکن لامن ويب اين، اتاو ممبري ڤرخدمتن کڤد اندا، سلاݢي ڤيهق اين برستوجو اونتوق ککالکن معلومت اين سباݢاي سوليت. ساي جوݢ اکن منددهکن معلومت اندا اڤابيلا ساي راس ڤرلو اونتوق مماتوهي اوندڠ٢، مڠتتکن ڤوليسي لامن ويب ساي، اتاو مليندوڠي حق، ميليق، اتاو کسلامتن ديري ساي اتاو اورڠ لاين.

نامون بݢيتو، معلومت ڤلاوات يڠ تيدق برصفة بوليه کنلڤستي بوليه دبريکن کڤد ڤيهق لاين اونتوق توجوان ڤماسارن، ڤڠيعلانن، اتاو کݢونأن لاين.

ڤاوتن ڤيهق کتيݢ

کادڠ کالا، جک ڤرلو، ساي اکن سرتاکن اتاو سدياکن ڤرودوق اتاو ڤرخدمتن ڤيهق کتيݢ د لامن ويب ساي. کسموا لامن ڤيهق کتيݢ اين ممڤوڽاءي ڤوليسي ڤريۏاسي مريک سنديري دان براسيڠن. اوليه ايت ساي تيدق برتڠݢوڠجواب دان تيدق منڠݢوڠ ليابيليتي ترهادڤ کندوڠن دان اکتيۏيتي د لامن٢ ويب ترسبوت. نامون بݢيتو، ساي ايڠين منجاݢ اينتݢريتي لامن ويب ساي دان مڠالو٢کن سبارڠ معلوم بالس برکنأن لامن٢ ويب ترسبوت.

Google

کڤرلوان ڤڠيعلانن Google بوليه دجلسکن دڠن ڤرينسيڤ٢ ڤڠيعلانن Google. اياڽ دلتقکن اونتوق مڽدياکن ڤڠالمن ڤوسيتيف کڤد ڤڠݢونا https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=ms

ساي تيدق ممبوليهکن ڤڠيعلانن Google AdSense د لامن ويب ساي کران ساي تيدق لڤس کڤرلوان عام دان ساي منوليس لامن ويب ڤلباݢاي بهاس د مان مريک بنچي، تتاڤي ساي موڠکين لتق اکلان ڤد ماس هادڤن سکيراڽ ساي لولوس اتاو ساي جومڤا چارا اونتوق مڠاتسي ايسو لامن ويب ڤلباݢاي بهاس، اتاو اڤابيلا مريک ممبنرکن ساي بربوات سدميکيان

اکتا ڤرليندوڠن ڤريۏاسي دالم تالين کاليفورنيا (CalOPPA)

اياله اوندڠ-اوندڠ نݢري ڤرتام د اميريک شريکت يڠ ممرلوکن لامن ويب دان ڤرخدمتن دالم تالين کومرسيل اونتوق مناءيقکن ڤوليسي ڤريۏاسي. اوندڠ٢ مريک منجڠکاو ملبيهي کاليفورنيا دان ممرلوکن اورڠ اتاو شريکت د سلوروه دنيا يڠ منجالنکن لامن ويب يڠ مڠوتيڤ معلومت ڤريبادي بوليه کنلڤستي درڤد ڤڠݢونا د کاليفورنيا اونتوق ملتقکن ڤوليسي ڤريۏاسي ترڤرينچي د لامن ويب ماسيڠ٢ مڽاتاکن سچارا جلس معلومت اڤ يڠ سداڠ دکوتيڤ دان ممبريتاهو ڤلڠݢن ترسبوت دڠن سياڤا معلومت ترسبوت سداڠ دکوڠسيکن، دان اونتوق مماتوهي ڤوليسي اين. - ليهت لبيه لنجوت د: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf


برداسرکن CalOPPA ساي برستوجو دڠن ڤرکارا برايکوت:

• ڤڠݢونا بوليه ملاوات لامن ويب ساي تنڤا ڤندفترن
• اڤابيلا ڤوليسي ڤريۏاسي اين دچيڤتا، ساي اکن لتقکن ڤاوتن کڤداڽ د هلامن اوتام ساي، اتاو لتقکن اي د هلامن سيݢنيفيکن ڤرتام ستله ماسوق ک لامن ويب ساي
• ڤوليسي ڤريۏاسي ساي مڠاندوڠي ڤرکاتان 'ڤريۏاسي'، دان بوليه دجومڤأي دڠن موده د هلامن يڠ دڽاتاکن د اتس.

ڤڠݢونا اکن دبريتاهو برکاءيتن ڤروبهن ڤوليسي ڤريۏاسي:

• ڤد هلامن ڤوليسي ڤريۏاسي ساي

ڤڠݢونا بوليه مڠوبه معلومت ڤريبادي مريک:

• دڠن مڠهانتر ايميل کڤد ساي

باݢايماناکه لامن ويب ساي اوروسکن عشارت 'جاڠن کسن' (DNT)؟

ساي مڠيکوت عشارت DNT دان تيدق اکن مڠسن، ملتقکن کوکي، اتاو مڠݢوناکن اکلان اڤابيلا ميکانيسمى ڤلاير DNT دݢوناکن. مالهن، ساي سنديري جوݢ ݢوناکن DNT د ببراڤ هلامن د لامن ويب ساي.

ادکه لامن ويب ساي ممبنرکن ڤنججکن تيڠکه لاکو ڤيهق کتيݢ؟

اداله ڤنتيڠ اونتوق اندا کتاهوي بهاوا ساي ممبنرکن ڤنججکن تيڠکه لاکو ڤيهق کتيݢ.

COPPA (اکتا ڤرليندوڠن ڤريۏاسي کانق٢ دالم تالين)

اڤابيلا ماسوق ک ايسو ڤڠومڤولن معلومت ڤريبادي درڤد کانق٢ د باوه عمور 13 تاهون، COPPA ملتقکن ايبو باڤ اونتوق مڠاولڽ. سوروهنجاي ڤرداݢڠن ڤرسکوتوان، اݢينسي ڤرليندوڠن ڤڠݢونا د اميريک شريکت، دان سوروهنجاي لاين د سلوروه دنيا، مڠواتکواسکن ڤراتورن COPPA، يڠ منرڠکن اڤ ڤڠندالي لامن ويب دان ڤرخدمتن دالم تالين ڤرلو بوات اونتوق مليندوڠي ڤريۏاسي دان کسلامتن کانق٢ دالم تالين.

ساي تيدق مماسرکن سچارا خصوص کڤد کانق٢ د باوه عمور 13 تاهون.

عمالن معلومت سقسام

ڤرينسيڤ٢ عمالن معلومت سقسام درڤد اوندڠ٢ ڤريۏاسي د اميريک شريکت دان کونسيڤ مريک سرتاکن تله مماءينکن ڤرانن ڤنتيڠ دالم ڤمباڠونن اوندڠ٢ ڤرليندوڠن داتا د سلوروه دنيا. ڤماهمن ڤرينسيڤ٢ عمالن معلومت سقسام دان چارا باݢايمانا مريک دلقسانکن اداله ڤنتيڠ اونتوق مماتوهي ڤلباݢاي جنيس اوندڠ٢ ڤريۏاسي يڠ مليندوڠي معلومت ڤريبادي.

اونتوق سلارس دڠن عمالن معلومت سقسام، ساي اکن ممبوات ڤرکارا برايکوت، اڤابيلا برلاکوڽ کبوچورن معلومت:

ساي اکن ممعلومکن سموا ڤڠݢونا ملالوءي ايميل
• دالم تيمڤوه 30 هاري بکرجا
ساي اکن ممعلومکن سموا ڤڠݢونا ملالوءي ڤمبريتاهوان لامن ويب
• دالم تيمڤوه 30 هاري بکرجا
ساي ڤرلوکن 30 هاري بکرجا کران ساي سأورڠ ڤلاجر دان ساي تيدق داڤت ممريقسا ايميل ساي دڠن کرڤ دان ساي تيدق ممڤو مڠسن کبوچورن داتا سچارا سرتا-مرتا.

ساي جوݢ برستوجو دڠن ڤرينسيڤ تبوس روݢي اينديۏيدو، يڠ ممرلوکن اينديۏيدو يڠ ممڤوڽاءي حق اونتوق منداڤتکن حق يڠ برکاءيتن سچارا صح اونتوق مڠمبيل تيندقن ترجداڤ ڤڠومڤول داتا دان ڤيهق ڤمڤروسيس داتا يڠ ݢاݢل مڠيکوت اوندڠ٢. ڤرينسيڤ اين بوکن سهاج ممرلوکن اينديۏيدو ترسبوت منداڤتکن حق ترهادڤ ڤڠݢونا داتا، تتاڤي جوݢ اينديۏيدو ترسبوت ممڤوڽاءي اکسس ک محکمه اتاو اݢينسي کراجأن اونتوق مڽياسات دان/اتاو منجاتوهکن حکومن کڤد ڤمڤروسيس داتا يڠ ملڠݢر اوندڠ٢.

اکتا بوليه سڤم (CAN SPAM)

اکتا CAN-SPAM اياله اوندڠ٢ يڠ منتڤکن ڤراتورن اونتوق ايميل کومرسيل، منتڤکن کڤرلوان اونتوق ميسيج کومرسيل، ممبري ڤنريما حق اونتوق مڠهنتيکن ڤڠهانترن ايميل کڤد مريک، دان منجاتوهکن ڤنالتي کڤد مريک يڠ ݢاݢل مڠيکوت ڤراتورن.

ساي مڠومڤول علامت ايميل اندا اونتوق:
• مڠهانتر معلومت، ممبري تيندق بالس کڤد ڤرتاڽان، دان/اتاو ڤرمينتأن اتاو سؤالن يڠ لاين.

اونتوق مماتوهي CAN-SPAM، ساي برستوجو دڠن ڤرکارا برايکوت:
• تيدق مڠݢوناکن علامت ايميل اتاو تاجوق يڠ ساله اتاو کورڠ تڤت
• ممستيکن ميسيج ترسبوت جلس سباݢاي اکلان دڠن چارا يڠ مناسبه
• ڤانتاو ڤرخدمتن ڤماسارن ايميل ڤيهق کتيݢ اݢر ممطاا ڤراتورن، سکيراڽ ساي مڠݢوناکنڽ.
• برستوجو اونتوق مموتوسکن هوبوڠن سکيراڽ اينديۏيدو ڽهدفتر ديري مريک
• ممبوليهکن ڤڠݢونا مڽهدفتر دڠن مڠݢوناکن ڤاوتن د بهاݢين باوه ستياڤ ايميل

جک ڤد بيلا٢ ماس اندا ايڠين مڽهدفتر درڤد ڤنريمأن ايميل اکن داتڠ، اندا بوليه ايميل کڤد ساي د translation [at] mnh48.moe دان ساي اکن ممبواڠ اندا درڤد کسموا لڠݢانن يڠ برکاءيتن.

فنسب

کسموا فنسب يڠ دتربيتکن دري لامن ويب ساي ممڤوڽاءي ساريکات دالم سام اد بهاس ملايو، بهاس چينا، بهاس ايڠݢريس، مان٢ دوا، اتاو کسمواڽ، دلابيلکن سباݢاي "MNH"، دان کسمواڽ هاڽ اونتوق کݢونأن د مليسيا سهاج، دان اي هاڽ بوليه دݢوناکن اوليه ڤلاجر اتاو اورڠ ديواس دڠن جومله ڤنداڤتن سإيسي کلوارݢ د باوه RM 3,000 سبولن کران ݢولوڠن اين تيدق ممڤو اونتوق ممبلي تربيتن صح بلوري دان DVD، دان کبڽقان مريک تيدق ممهمي بهاس ايڠݢريس يڠ کادڠ-کالا داتڠ برسام٢ بلوري برکنأن. فنسب ساي هاڽ وجود اونتوق ممبنتو ڤڠݢونا اين ممهمي کندوڠنڽ تنڤا ڤرلو ممڤلاجري بهاس ايڠݢريس کران کبڽقان جک بوکن سموا کلس بهاس ايڠݢريس اداله ترلالو مهل.

سستڠه فنسب بهاس ايڠݢريس بوکن ميليق ساي، دالم کيس اين، مريک دڤاوتکن ک لامن ويب ڤيهق کتيݢ. ڤنربيتن فنسوب موڠکين ملڠݢر ببراڤ اوندڠ٢ حق چيڤتا تتاڤي اي سچارا عامڽ دأڠݢڤ کݢونأن سقسام دان ڤرلاکوان برڤريکمأنسيأن اونتوق ممستيکن سموا اورڠ بوليه داڤتکن کندوڠن يڠ سام تنڤا مڠيرا ستاتوس ڤنداڤتن مريک. ساي بنچيکان کاڤيتاليس دان سسياڤا سهاج يڠ سومبوڠ دان هاڽ ايڠين منداڤت اونتوڠ مکسيموم تنڤا مميکيرکن کمأنسيأن. ساي تيدق اکن ملاين نوتيس ڤمبواڠن کندوڠن سکيراڽ السن يڠ دبريکن دراسکن تيدق سسواي، تتاڤي اندا بوليه مڠهانتر ايميل دڠن السن يڠ مناسبه سکيراڽ ساي ميمڠ مڠݢوناکن کندوڠن اندا دان اندا راس اندا منداڤت کروݢيان يڠ ساڠت کتارا هاڽ کران ڤنربيتن فنسب يڠ کچيل.

کندوڠن ديواس

لامن ويب ساي تيدق، دان تيدق ڤاتوت ممڤوڽاءي سبارڠ کندوڠن ديواس. سيلا امبيل ڤرهاتين بهاوا "کندوڠن ديواس" مروجوق کڤد ݢمبر، ۏيدياو، اتاو باهن لاين يڠ مڠاندوڠي باهن ترلارڠ يڠ تيدق سسواي دتونتون مريک د باوه عمور. نامون بݢيتو، ݢمبر اتاو ۏيدياو مڠاندوڠي ڤرمڤوان مماکاي ڤاکاين سيکسي اتاو بيکيني اکن دلتقکن ڤد هانترن يڠ برکاءيتن دڠن جيڤون دان بندا اين بوکن سباهاݢين درڤد کندوڠن ديواس. ساي کاتݢوريکن ݢمبر اين سباݢاي P13، والاوڤون ڤرمڤوان عمور 9 تاهون دان لبيه مودا ڤون ڤاکاي بيکيني د جيڤون.

هوبوڠي ساي

جک اد سبارڠ ڤرتاڽان برکنأن ڤوليسي ڤريۏاسي اين، اندا بوليه هوبوڠي ساي دڠن معلومت برايکوت.

فيسبوق:
https://www.facebook.com/mnh48

تويتتر:
https://www.twitter.com/mnh48com

ايميل:
translation [at] mnh48.moe

 
سونتيڠن تراخير ڤد 2019-01-14 (14 جانواري 2019) جم 3:30 ڤتڠ (UTC+8).

اولسن

جک اندا ممڤوڽاٴي سسواتو اونتوق دبريتاهو مڠناٴي کندوڠن اين⹁ سيلا کيچاوکن دڠن ڤاٴوتن URL [يو ار عيل] کندوڠن اين دان جوݢ اولسن اندا کأکاٴون Twitter [تويتتر] @mnh48com [ات عيم عين عيچ فورتي عيغ‌ت دوت کوم]⹁ اي دچيڤتا خصوص اونتوق ڤرهوبوڠن بلوݢ. حل اين کران سيستم اولسن Blogger [بلوݢݢر] تيدق برفوڠسي دالم چارا يڠ ساي ايڠينکن⹁ دان ساي تله ملومڤوهکن فوڠسي اولسن دسببکن ڤرکارا ترسبوت.