🏫 معلومت ڤنديديقناڤابيلا منوليس مڠناٴي عمور دالم اوروسن ڤنديديقن⹁ اد ببراڤ چارا برلاٴينن اونتوق منوليس عمور ترسبوت يڠ مڽببکن ککليروان اڤابيلا دباچا اوليه اورڠ يڠ مڠݢوناکن سيستم عمور يڠ برلاٴينن.

کباڽقن اورٴ دمليسيا منوليس عمور مڠيکوت تاهون سماس⹁ جادي اورڠ اکن کات اندا ماسوق سکوله رنده سماس برعمور 7 تاهون⹁ تتاڤي عمور سبنر ڤد هاري ڤرتام ڤرسکولهن دسکوله رنده اياله 6 تاهون. چونتوهڽ⹁ کالاو اندا لاهير ڤد 3 مچ 2013⹁ اندا اکن ماسوق سکوله رنده ڤد 1 جانواري 2020 سام سڤرتي اورڠ لاٴين يڠ لاهير ڤد تاهون 2013. والاوڤون سچارا تيکنيکلڽ اندا ماسيه برعمور 6 تاهون ڤد 1 جانواري 2020 کران اندا هاڽ اکن ناٴيق کعمور 7 تاهون ڤد 3 مچ 2020⹁ تتاڤي اندا اکن دکيرا سباݢاي برعمور 7 تاهون اڤابيلا دبنديڠکن مڠيکوت تاهون.

والاو باݢايماناڠون⹁ ساي اکن ݢوناکن عمور ترڤرينچي مڠيکوت تاريخ ڤرسکولهن ڤرتام دان بوکنڽ عمور براساسکن تاهون⹁ کران عمور ترڤرينچي ايت لبيه تڤت. لاݢيڤون⹁ تاريخ ڤرسکولهن ڤرتام اکن براوبه اڤابيلا کيت ناٴيق کتاهڤ ڤنديديقن يڠ لبيه تيڠݢي⹁ دان اي بوکنله تتڤ ڤد هاري ڤرتام سسبواه تاهون سهاج.

ڤريڠکت ڤنديديقن ساي⹁ تکن ڤد بوتڠ اونتوق ممباچ لبيه لنجوت.اولسن

جک اندا ممڤوڽاٴي سسواتو اونتوق دبريتاهو مڠناٴي کندوڠن اين⹁ سيلا کيچاوکن دڠن ڤاٴوتن URL [يو ار عيل] کندوڠن اين دان جوݢ اولسن اندا کأکاٴون Twitter [تويتتر] @mnh48com [ات عيم عين عيچ فورتي عيغ‌ت دوت کوم]⹁ اي دچيڤتا خصوص اونتوق ڤرهوبوڠن بلوݢ. حل اين کران سيستم اولسن Blogger [بلوݢݢر] تيدق برفوڠسي دالم چارا يڠ ساي ايڠينکن⹁ دان ساي تله ملومڤوهکن فوڠسي اولسن دسببکن ڤرکارا ترسبوت.